Jídelna

Základní informace

Stravování ve školní jídelně

Stravenky se prodávají první tři dny v měsíci ráno před vyučováním a o velké přestávce.

Stravenky si žáci razí den dopředu. Pokud nejsou  přítomni ve škole, mohou si narazit ráno do 7,20 hodinnepřítomnost doloží omluvenkou.

V případě nemoci lze oběd odhlásit do 7,30 hodin na tel. 577 988 066 nebo odebrat

Ceny stravenek pro šk. rok 2019-2020:

 1. Strávníci 7 – 10 let      30
 2. Strávníci 11 – 14 let      32
 3. Strávníci 15 a více let“  35

Základní škola Trnava, okr. Zlín

763 18 Trnava 242, tel. 577 988 326, IČO: 70849161

Provozní řád školní jídelny

 1. Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům (žákům, zaměstnancům školy) s platnou přihláškou ke stravování, pedagogickému dohledu a zákonným zástupcům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi.
 1. Strávníci, kteří nemají objednaný oběd, se nesmí zdržovat ve školní jídelně. Výjimkou je objednání obědů u objednávkového stolu.
 1. Do školní jídelny je zakázáno přinášet a konzumovat potraviny a nápoje!
 1. Po přihlášení ke stravování musí strávník (zákonný zástupce) odevzdat v kanceláři školní jídelny vyplněnou přihlášku ke stravování. A po té si zakoupí stravenky.
 1. Stravenky se prodávají první tři dny v měsíci ráno před vyučováním a o velké přestávce. Stravenky si žáci razí den dopředu. Pokud nejsou přítomni ve škole, mohou si narazit ráno do 7,30 hod. – nepřítomnost doloží omluvenkou. Strávníci, kteří onemocní, si mohou oběd odhlásit do 7,30 hod. na tel. 577 988 066 nebo žáci (zákonní zástupci) mají možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění). Ve dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování.
 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,00 do 13,30 hodin.
 1. Žáci přicházejí do jídelny ze šatny, kde si odložili tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující odvádí žáky před vchod do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.
 1. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.
 1. Strávníci se zařadí do řady čekajících. Při čekání na výdej oběda dodržují pravidla slušného chování, při jídle navíc pravidla slušného stolování.
 1. Hlavní jídlo je vydáváno po odevzdání stravenky. V případě, že žák stravenku ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří předložili stravenky. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal stravenku doma. Vedoucí školní jídelny nebo kuchařka zkontroluje zda strávník má oraženou objednávku na ten den a pak je mu vydán oběd. Nebyl-li oběd objednán, nebude vydán!
 1. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě, dodržujeme zásady stolování. Je zakázáno vynášet oběd ze školní jídelny.
 1. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů, odchodu z jídelny. Dbá na jejich bezpečnost. Dojde-li k znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Znečištění nahlásí pracovnicím školní jídelny, které ihned provedou úklid.
 1. Úraz mají strávníci povinnost ihned nahlásit pedagogickému dohledu. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagogický dohled (pracovníci jídelny) první pomoc. Pedagogický dohled zajistí zápis v knize úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví škola v případě, pokud úraz nesplňuje podmínky § 2 vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 64/2005 Sb., v posledním znění.
 1. Oběd se objednává den dopředu oražením POUKÁZKY A OBJEDNÁVKY, objednávka je zanechána v nádobě a následující den se podle počtu objednávek vaří oběd. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách. Pokud nebude mít strávník oběd objednaný den dopředu (pouze po nemoci do 7,30 hod. ráno daného dne), oběd nemůže být vydán.
 1. Platnost stravenek je od 1.9. do 30.6. příslušného školního roku, pokud není oznámena změna platnosti kvůli změně ceny stravenek.

V Trnavě dne 1.9.2017                              Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

 

 

 

 

Uložit

Comments are closed.