Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,05 do 13,30 hodin.

2. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky . Vyučující rozpustí ty žáky, kteří odcházejí na oběd domů a odvádí ostatní žáky před vchod do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.

3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.

4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

5. Hlavní jídlo je vydáváno po odevzdání stravenky. V případě, že žák stravenku ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří předložili stravenky. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal stravenku doma.

6. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

8. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

9. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

10. Stravenky se prodávají první tři dny v měsíci ráno před vyučováním a o velké přestávce.

Stravenky si žáci razí den dopředu. Pokud nejsou přítomni ve škole, mohou si narazit ráno do 7,30 hodin – nepřítomnost doloží omluvenkou.

V případě nemoci lze oběd odhlásit do 7,30 hodin na tel. 577 988 066 nebo odebrat v jídlonosiči.

11. Platnost stravenek je od 1. 9. do 30. 6. příslušného školního roku, pokud není oznámena změna platnosti kvůli změně ceny stravenek.

V Trnavě dne 14. 9. 2011

Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

Comments are closed.